Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Ղուկաս Վանանդեցու
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ղուկասու դպրի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստրդամ
Year of Publication: 1713
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Գիրք սաղմոսաց ի լոյս ածեալ հարցմամբ խնդրոյ և ծախիւք Ջուղայեցի լուսահոգի Խօջայ Քանանի որդւոյ Թարխանին, Աւետքին և Սարհադին ընկերացն Աւետքի որդւոյ Ղազարիոսին... Յամի տեառն մերոյ 1713. և ՛ի Հայոց թուին 1162. ՛Ի տպարանի Ղուկասու դպրի. յԱմստրդամ։
Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ 9(՞) փորագիր պատկեր, որոնց վրա փորագրողի՝ Քրիստոֆել վան Զիխեմի անվանատառերն են՝ (CVS): Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 6 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։ Թվայնացված օրինակում բացակա են 106, 107, 342, 343 էջերը:
Շարվ. չափը՝ 8x4,5 սմ։
446 էջ։
File size: 53 MB
Holdings: Israel, The Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem
Year and Place of Digitization: 2017, The Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Calouste Gulbenkian Library, Armenian Patriarchate of Jerusalem