Armenian Rare Books
Title: Աստուածաշունչ
Translated title: The Bible in classical Armenian according to the translation of the Armenian Fathers, edited by Oskan vardapet Erewanc'i.
Publisher: տպագր. Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիսծնի և Ս. Սարգսի
Place (Standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստէրդամ
Year of Publication: 1666
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱՇՈՒՆՉ /ՀՆՈՑ ԵՒ ՆՈՐՈՑ ԿՏԱԿԱ/ՐԱՆԱՑ ՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՕՂ. ՇԱՐԱ/ԿԱՐԳՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑՆ/ՄԵՐՈՑ ԵՒ. ՃՉՄԱՐՏԱՍԻ/ՐԱՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ։/ Իսկ զկնի հրամանաւ վեհափառին Տեառն Յակօբայ /Հայոց Կաթուղիկոսի գլխակարգեալ և տնատեալ ըստ Դաղմատա/ցւոցն. նա և զհամաձայնութի[ւն] հանուրց գրոց Ա[ստուա]ծաշնչից ընդ /իրեարս առընթեր կարգեալ ամենեցուն. նուաստի /ումեմն բանի Տ[եառ]ն սպասաւորի. Ոսկանի /Երևանեցւոյ։/ՅԱՄՍՏԷՐԴԱՄ։/Ներ Տպարանում սրբոյն Էջմիածնի. և սրբոյն Սարգսի զորա/վարի, ի Թուում փրկչին. 1666, Իսկ Հայոց./ ռճժե. նամսեանն մարտի մետասանի։/
8 չհ., 628 (ՈՒԸ), 834 (ՊԼԴ) (= 1470) երկսյուն էջ: Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 21x14,7 սմ։ Տիտղոսաթերթը զարդափակ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 160 փորագիր պատկեր փորագրողի Քր. վան Զիխեմի անվանատառերով (CVS)։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (սկզբից մինչև էջ 8-ը) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
ԾԱՆՈԹ.՝ Հայտնի է Ոսկանյան Աստվածաշնչի տպագրության մեկ այլ տարբերակ, որի մեջ Նոր Կտակարանը 26 էջով պակաս է, այսինքն՝ ոչ թե 834 էջ է, ինչպես նշված է ներկա նկարագրության մեջ, այլ 808 էջ։ Բացակայում են «Աղօթք Մանասէի արքայի Յուդայի» և «Գիրք Եզրասայ չորրորդ» մասերը, որոնք մեզ հայտնի օրինակներում գտնվում են 719-744 էջերում։ Որոշ տարբերություններ կան նաև հիշատակարանում:
Սույն հղման ներքո կարող եք ընթերցել Ոսկանյան Աստվածաշնչի փոփոխված տարբերակի երկրորդ էջակալութեան 719-808 էջերը, որոնք թվայնացվել են Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքութեան Կիւլպենկեան Մատենադարանում:
Տես՝ Ք. Կորկոտյան, Ն. Ոսկանյան՝ Հայերեն Աստվածաշնչի առաջին տպագրությունը և նրա տարբերակը։- «էջմիածին», 1966, N ԺԱ-ԺԲ, էջ 168-175):
File size: 169 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Romania, Bucharest, Dudian House of Culture
Israel, Jerusalem, The Gulbenkian Matenadaran of S. Hakobyants Monastery
USA, Washington, Library of Congress
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/89
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library