Armenian Rare Books
Author: Ոսկան Երեւանցի
Title: Քերականութիւն
Translated Title: Grammar
Publisher (standardized): տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ի տպարանի սրբոյ Էջմիածնի,/ և սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): յԱմստէրդամ քաղաքի
Year of Publication: 1666
Notes: ՔԵՐԱԿԱՆՈՒ/ԹԵԱՆ./ ԳԻՐՔ/ Համառօտիւք ծայրաքաղ արարեալ /Յաղագս մանկանց./ և նորավարժից/ կրթութե[ան]. Ի տառս մատենից/ և ի գիտու[թ]ի[ւն]ս մասանց բանի, /ըստ քերթութեան /արհեստի։/ Տպագրեալ ի տպարանի սրբոյ Էջմիածնի,/ և սրբոյն Սարգսի զօրավարի։ /Յամի Փրկչին, 1666, եւ ի հայոց թուա/կանի, ռճ և ժ և եի. Փետրվարի, ժբ,/ յԱմստէրդամ քաղաքի։/
Շարվ. 10,2X7,8 սմ։
112 էջ։
File size: 13,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Denmark, Copenhagen, Royal Library
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia