Armenian Rare Books
Title: Յոգնադիմի աստուածաբանական բարոյական եւ քաղաքական իրողութեանց սահմանք։- Արիստոտէլ։ Յաղագս առաքինութեանց եւ չարութեանց։։ 2-րդ մասը թարգմ.՝ Ղուկաս Վանանդեցին։
Publisher (standardized): տպ. Թովմաս Վանանդեցու
Publisher (as it is on book): Թօմայ Եռամեծ Վարդապետ Վանանդեցի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստէլդամ
Year of Publication: 1704
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՅՈԳՆԱԴԻՄԻ/ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱ/ԿԱՆ, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ,/ և Քաղաքական իրողութե[ան]ց/ սահմանք։/ Երկասիրութեամբ մեղուաջան/ արանց ի մի վայր՝ ըստ կարգի/ Այբուբենիցն, հաւաքե/ցեալք։/ Ի լոյս ածեալ Տպիւք, և Արդեամբք/ Առաքելաշաւիղ Թօմայ Եռամեծ/ Վարդապետի Վանանդեցւոյ:/
Որ հրահանգից վարժարանի./
չէ տակաւին ներկուռ բանի։/
Կամ՝ ի հանդէս ֆիլոսոֆի./
զանձն իմաստիւք կըրթեալ չունի։/
Զայս սահմանաց թէ միտս ունի./
մեծի ուսման ժառանգ լինի։/
ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ. 1704:/ ՅԱՄՍՏԷԼԴԱՄ:/

6 չհ, 58 (= 64) էջ: Ութածալ մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 11.5x6 սմ։ Տիտղթ. վրա զարդանկար։ 6-րդ չհ էջում փորագիր պատկեր, նկարի պսակի մեջ հետևյալ հիշատակագրությունը՝ «Ով Նուրիջանեան Լեր միշտ խոհեմ Արդարաբան. Առցես պըսակ Արիութեան»։ Բնագիրը 12 և 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/402
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library