Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամսդէլօտամում
Year of Publication: 1667
Notes: ԺԱՄԱԳԻՐՔ։ Ամստերդամ, տպագր. Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի, 1667:
Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ԱՂՕԹ ՄԱ/ՏՈՅՑ ԵՒ ԺԱ/ՄԱԳԻՐՔ./ Ի Հայրապետութեան /Տեառն Յակոբայ/ Կաթուղիկոսի. /Սրբոյ/ Էջմիածնի։ /Յամսդէլօտամում։/ Ի թուոյն Ք[րիստոս]ի. 1667։ Եւ /հայոց ոճժզ, փետրվարի /ամսոյ. քսան։/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ /ՀԱՍԱՐԱԿԱՑ ԱՂՕ/ԹԻՑ ԵԿԵՂԵՑԵԱՑ /ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ։ /Արարեալ Սրբոյ Լուսաւորչին/ Գրիգորի, և Իսահակայ Հայրա/պետի, և Մեսրօպայ Վարդա/պետի. և Գիւտայ. և Յօհան/նու Մանդակունւոյ։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Գիրքը մատենագիտական աղբյուրներում հիշատակվում է տարբեր անուններով։ Գ. Զարբհանալյանը իր «Հայկ. մատ.» սկզբի ժամանակագրական ցուցակում և բուն մատենագիտության մեջ (էջ 224) հիշատակում է իբրև ժամագիրք մեծ, Աղօթամատոյց և ժամագիրք (էջ 24), Ա. Ղազիկյանր «Հայկ. նոր մատ.. մեջ՝ ժամագիրք (էջ 826), Թեոդիկը «Տիպ ու տառ»-ում՝ ժամագիրք մեծ (էջ 166) և այլն։
275 Էջ։ Տասներկուծալ։ Միջակ գրերով։ Թուխ թղթով։ ։
Holdings: Munich, Germany, Bayerische Staatsbibliothek
Year and Place of Digitization: 2014, Bayerische Staatsbibliothek, Munich, Germany
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Munich : Bayerische Staatsbibliothek