Armenian Rare Books
Author: Մատթէոս Վանանդեցի Հովհաննիսեան եւ Ղուկաս Վանանդեցի Նուրիջանեան
Title: Ոսկեայ դուռն դպրատան
Publisher: տպ. Թովմաս Վանանդեցու
Place: Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստրդամ
Year of Publication: 1699-1700
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ԴՈՒՌՆ/ ԻՄԱՍՏՈՒ/ԹԵԱՆ։/
Մանուկ մըտավարժ
և սիրօղ ուսման,
մի ընդվայր լըքցես
զեղանակ գարնան։
Զի բողբոջ ծառոց՛
և համայն սերման,
անտուստ ըսկըսեալ
ի կատար փութան։
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՈՍԿԵԱՑ /ԴՈՒՌՆ/ ԴՊՐԱՏԱՆ։/ Վասն /Նորեկ դեռակիրթ և խա/կավարժ Մանկանց Հայ/կազունեաց։/ Յօրինեալ երկասիրութեամբ/ Մատթէոսի՝ և Ղուկասու/ Տրուպ Դպրաց Վանան/դեցւոց:/ Տպիւք՝ և Ծախիւք Եռամեծ Րա/-բունւոյն Թօմայ Վանանդեցւոյ՝/ ի Լոյսածեալ։/ Ի Հայրապետութեան ա/մենից Հայոց Տեառն/ Նահապետի:/ Յամի Տեառն 1699։/ ՅԱՄՍՏՐԴԱՄ։/
2 չհ, 70 (=72) զարդափակ էջ։ ՈՒթածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12,7x6 սմ։ Ա և Բ տիտղոսաթերթերը զարդափակ։ Բ տիտղթ. դարձերեսում երկտող բնաբան Տիմոթեոսից՝ հայերեն, հունարեն և լատիներեն լեզուներով։ Ապա Վանանդեցիների տպարանի նշանը ''ԹՆ'' տառերով։ Նշանի տակ քառատող. 1 փորագիր պատկեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նոտրգիր։
File size: 3.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Լև/1580
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library