Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Ղուկաս Վանանդեցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Ղուկասու վանանդեցւոյ
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): ԱՄՍՏՐԴԱՄ
Year of Publication: 1717
Notes: ԿԱՐՃԱՌՕՏ/ ԺԱՄԱԳԻՐՔ/ ի մի վայր ժողովեալ/ ի պէտս Հայոց վա-/ճառականաց։/ Ի տպարանի Ղուկասու/ վանանդեցւոյ։ Յամի տեառն 1717:/ և Հայոց 1166։/ ԱՄՍՏՐԴԱՄ: Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Էջախորագրերով։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործած են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
Շարվ.՝ 6,4x3,8 սմ:
320 էջ, 6 ներդիր պատկեր։
File size: 9,50 MB
Holdings: Netherlands, Amsterdam, University of Amsterdam
Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, University of Amsterdam
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the University of Amsterdam