close this section of the library Նոր Նախիջևան
View the document Աղօթամատոյց (1790)
View the document Աստուածաղերս (1792)
View the document Աստուածաղերս (1793)
View the document Բառարան
View the document Բժշկարան համառօտ
View the document Գիրք աղօթից (1794)
View the document Դուռն ողորմութեան
View the document Զբօսարան հոգեւոր (1790)
View the document Խորհրդատետր (1794)
View the document Հոգեշահ (1794)
View the document Ողբք եւ հառաչանք
View the document Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի։ Երկու հատորով։ Հտ. 1(1794)
View the document Պատմութիւն ԹԷլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Երկու հատորով։ Հտ. 2 (1795)
View the document Պատմութիւն Թէլամաքի որդւոյ Յուլիսի: Հտ.Ա-Բ (1793)
View the document Սաղմոսարան (1791)
View the document Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ
View the document Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ: Բ մասը չափածո: Յունիսի 22
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց (1792)
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց (1793)
View the document Քարոզ