close this section of the library Վենետիկ
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1770)
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1785)
View the document Աղբիւր բարի
View the document Աղթարք
View the document Աղօթամատոյց (1781)
View the document Ամարանոց Բիւզանդեան։ Չափածո
View the document Ամերիկա։ Քարտեզ
View the document Աշխարհագրութիւն (1752)
View the document Աշխարհագրութիւն (1791)
View the document Աշխարհացոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ նոր աշխարհագրաց: Քարտեզ
View the document Աշխարհացոյց Հայաստանեայց: Քարտեզ
View the document Աշխարհացոյց Օսմանեան տերութեան: Քարտեզ
View the document Առակք:- Ոտանաւորք
View the document Ասիա։ Քարտեզ
View the document Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց
View the document Աստուածաշունչ (1733)
View the document Ատենաբանութիւն եւ ճառք
View the document Արհեստ փրկութեան
View the document Աւետարան (1680)
View the document Աւետարան (1685-1686)
View the document Աւետարան (1732)
View the document Աւետարան (1752)
View the document Աւետարան (1759)
View the document Ափրիկէ։ Քարտեզ
View the document Բանք աղօթից
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 1 (1749)
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1769)
View the document Բուրաստան աղօթից (1685)
View the document Բուրաստան աղօթից (1707)
View the document Բուրաստան աղօթից (1741)
View the document Գիրք աղօթից (1789)
View the document Գիրք աղօթից (1795)
View the document Գիրք Առակաց Սողոմոնի
View the document Գիրք առաքինութեանց (1721)
View the document Գիրք առաքինութեանց (1772)
View the document Գիրք դպրութեան եւ տաղարան
View the document Գիրք հրաշից
View the document Գիրք մոլութեանց (1720)
View the document Գիրք մոլութեանց (1773)
View the document Գիրք յորում ընձեռի զհանդերձելոյ կենէ
View the document Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
View the document Գիրք Պիտոյից
View the document Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան:- Տաղարան (1727)
View the document Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց
View the document Գործք առաքելոց (1789)
View the document Դաշանց թուղթ (1683)
View the document Դաշանց թուղթ (1695)
View the document Դաշտիկ ծաղկալի
View the document Դժոխք բացեալ
View the document Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
View the document Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք
View the document Դրախտ հոգւոյ (1724)
View the document Դրախտ հոգւոյ (1729)
View the document Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
View the document Երկրաչափութիւն (1794)
View the document Եւրոպիա։ Քարտեզ
View the document Էֆիմէրտէ (1748)
View the document Էֆիմէրտէ (1752)
View the document Էֆիմէրտէ (1772)
View the document Էֆիմէրտէ (1796)
View the document Թահմաս գուլու խանըն թէվարիքի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Թուաբանութիւն
View the document Ժամագիրք (1742)
View the document Ժամագիրք (1752, Վենետիկ)
View the document Ժամագիրք (1766)
View the document Ժամագիրք (1777)
View the document Ժամագիրք ննջեցելոյ
View the document Ժամագիրք ջահկաց
View the document Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1706)
View the document Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1768)
View the document Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան (1793, Վենետիկ)
View the document Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին (1706)
View the document Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եպիսկոպոսի (1768)
View the document Իմաստասիրութիւն բարոյական
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 1
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 2
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 2, հտ. 1
View the document Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին
View the document Խթան զղջման
View the document Խոկմունք քրիստոնէականք (1771)
View the document Խոկումն վարուց
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1687)
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1719)
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1732)
View the document Խոստովանարան
View the document Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
View the document Խորհրդատետր (1686)
View the document Խորհրդատետր (1690)
View the document Խրատականք եւ հոգեշահք քարոզք
View the document Խրատք յաղագս կրօնաւորական կատարելութեան
View the document Ծաղիկ վարուց սրբոց
View the document Ծառ կենաց (1750)
View the document Ծառ կենաց (1781)
View the document Կարճառօտագունեղ Համառօտութիւն Ընդհանրականի Աստուածաբանութեան
View the document Կերակուր քահանայից
View the document Կշիռ ժամանակի
View the document Կրթութիւն աղօթից (1718)
View the document Կրթութիւն աղօթից (1772)
View the document Կրթութիւն ապաշխարողի
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Ա (1741)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)
View the document Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
View the document Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
View the document Համառօտ թուաբանութիւն աշխարհաբառ
View the document Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
View the document Համառօտութիւն բարոյականի աստուածաբանութեան
View the document Համառօտ պատմութիւն տնօրինականաց: -Դաշանց թուղթ
View the document Համառօտ պատմութիւն օդապարիկ գնտոյ
View the document Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
View the document Հայելի ճշմարտութեան
View the document Հարցումն եւ պատասխանի զքերականութենէ եւ զմասանց նորին
View the document Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
View the document Հոգեւորական պատերազմ
View the document Ձայն Քրիստոսի եւ հաւատացեալ հոգւոյն
View the document Ճաշոց (1686-1688)
View the document Ճարտասանութիւն (1713)
View the document Ճարտասանութիւն (1775)
View the document Ճշմարտութիւն յաւիտենական
View the document Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
View the document Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի (1737)
View the document Մշտնջենաւոր պարզատօմար
View the document Մտածութիւնք ի վերայ չարչարանաց Քրիստոսի
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
View the document Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
View the document Յարացոյց ճշմարտի ապաշխարողի
View the document Յիսուս որդի (1643)
View the document Յիսուս որդի (1660)
View the document Յիսուս որդի։ Չափածո
View the document Նեղուց Կոստանդնուպօլսոյ: Քարտեզ
View the document Ներածումն առ ջերմեռանդ կեանն
View the document Ներածումն առ քրիստոնէական կատարելութիւն
View the document Նորագոյն ծաղիկ զօրութեանց (1685)
View the document Նոր Կտակարան (1710)
View the document Նոր Կտակարան (1720)
View the document Նոր Կտակարան (1740)
View the document Նոր Կտակարան (1752)
View the document Նոր Կտակարան (1766)
View the document Նոր Կտակարան (1776)
View the document Նոր Կտակարան (1789)
View the document Ուղղ եւ ծուծ աստուածաբանութեան
View the document Ուրբաթագիրք
View the document Պատասխանատրութիւնք
View the document Պատարագատետր (Խորհրդատետր)
View the document Պատմագիրք հոգւոց հաւատացեալ ննջեցելոց
View the document Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց
View the document Պատմութիւն կենաց, Մարտիրոսութեան եւ սքանչելեաց Սրբոյն Գրիգորի
View the document Պատմութիւն հայոց (1752)
View the document Պատմութիւն հայոց (1793)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 2 (1785)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
View the document Պատմութիւն վարուց Յօհաննու Ոսկեբերանի
View the document Պարզաբանութիւն Սաղմոսացն Դաւթի
View the document Պարզատումար
View the document Պարզատօմար (1695)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1710)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1719)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1785)
View the document Պարտէզ հոգեւոր:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ
View the document Պարտէզ ոգեւոր (1704)
View the document Պսակ կուսին
View the document Սաղմոսարան (1565-1566)
View the document Սաղմոսարան (1587)
View the document Սաղմոսարան (1642)
View the document Սաղմոսարան (1682)
View the document Սաղմոսարան (1684)
View the document Սաղմոսարան (1695)
View the document Սաղմոսարան (1733)
View the document Սաղմոսարան (1748)
View the document Սաղմոսարան (1755)
View the document Սաղմոսարան (1759)
View the document Սաղմոսարան (1770, Վենետիկ)
View the document Սաղմոսարան (1771)
View the document Սաղմոսարան (1786, Վենետիկ)
View the document Սաղմոսարան (1793)
View the document Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
View the document Սաղմոսարան փոքրիկ
View the document Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի
View the document Վարժումն կտակագրութեան
View the document Վարք երանելւոյն սրբոյ Յօհաննիսին
View the document Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի
View the document Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
View the document Տաղարան (1513)
View the document Տարեգրութիւն 1800 տարւոյն
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1781)
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1794)
View the document Տետրակ ներողութեանց
View the document Տօմար (1696)
View the document Տօմար (1733)
View the document Տօմար (1771)
View the document Տօմար (1786)
View the document Տօմար կարճառօտ (1755)
View the document Տօնացոյց (1782)
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 1 (1750)
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 2 (1750)
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 3 (1750)
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 4 (1751)
View the document Քահանայ համբակագոյն
View the document Քարոզգիրք: Հտ. Ա (1710)
View the document Քարոզգիրք: Հտ. Բ (1710)
View the document Քարոզք համառօտք: Հտ. 1 (1781)
View the document Քերականութիւն (1770)
View the document Քերականութիւն (1774)
View the document Քերականութիւն գրաբառի լեզուի
View the document Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն
View the document Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1737)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1725)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1750)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1771)
View the document Օրացոյց 1776
View the document Օրացոյց 1786
View the document Օրացոյց 1789
View the document Օրացոյց 1793