close this section of the library Զմյուռնիա
View the document Գիրք ընդդիմութեանց
View the document Խորհրդատետր (1761)
View the document Մաշտոց (1676)
View the document Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1759)