close this section of the library 1728
View the document Աշխարհացոյց (1728)
View the document Բառգիրք հայոց (1728)
View the document Խորհրդատետր (1728)
View the document Հմայիլ (1728)
View the document Տրամաբանութիւն