close this section of the library 1730
View the document Մեկնութիւն աղօթից (1730)
View the document Յայսմաւուրք (1730)
View the document Շարակնոց (1730)
View the document Պատմութիւն հայոց (1730)
View the document Քերականութիւն գրաբառի լեզուի