close this section of the library 1731
View the document Գիրք յորում ընձեռի զհանդերձելոյ կենէ
View the document Գիրք սահմանաց:- Լուծմունք սահմանացն Դաւթի
View the document Հմայիլ (1731)
View the document Յարացոյց ճշմարտի ապաշխարողի
View the document Պատմութիւն Երուսաղէմի (1731)
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1731, 174 էջ)
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1731, 254 էջ)