close this section of the library 1732
View the document Աւետարան (1732)
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1732)
View the document Ճաշոց (1732)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)