Armenian Rare Books
Author: Դոմինիկոս Բոհուրսի
Title: Խոկումն քրիստոնէական
Translated Title: A collection of Cristian thoughts
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անդօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1732
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԽՈԿՈՒՄՆ/ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ/ Վասն Իւրաքանչիւրոց Աւ-/ուրց Ամսոյն։/ Թարգմանեցեալ ՛ի Յօհան-/նիսէ Վարդապետէ Կոս-/տանդնուպօլսեցւոյ: Եւզկնի բազում անգամ տպագրու/թե[ան] այժմ վերստին տպագրի վ[ա]ս[ն] /յոյժ օգտակար գոլոյն։/ Յամի Տ[եառ]ն 1732./ Ապրիլի 16./ ՛Ի Հայրապետութ[եան] Տ[եառ]ն Աբրահամու/ Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Անդօնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Գրքում հեղինակի անուն չի հիշատակված, այն նշված է նույն գրքի 1771թ. հրատարակության առաջաբանում։
Շարվ. չափը՝ 8x5 սմ։
179 էջ։
File size: 23,1 MB
Holdings: Netherlands, Amsterdam, University of Amsterdam
Year and Place of Digitization: 2016, University of Amsterdam
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the University of Amsterdam