Armenian Rare Books
Title: Աստուածաշունչ
Translated Title: The Bible in Classical Armenian
Publisher: հրատ. Մխիթար Սեբաստացու, տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1733
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱ/ՇՈՒՆՉ/ ԳԻՐՔ/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱՇՈՒՆՉ/ ԳԻՐՔ/ ՀՆՈՑ ԵՒ ՆՈՐՈՑ ԿՏԱԿԱՐԱՆԱՑ/ ՇԱՐԱԿԱՐԳՈՒԹԵԱՄԲ ՆԱԽՆԵԱՑՆ ՄԵՐՈՅ/ ԵՒ ՃՇՄԱՐՏԱՍԻՐԱՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ։/ ԶՈՐ ԶԿՆԻ ԱՄԱՑ ԲԱԶՄԱՑ/ Յամի Տ[եառ]ն. 1666. և ի թուին Հայոց. ՌՃԺԵ. հրամանաւ Տ[եառ]ն Յակոբայ Հայոց/ Կաթուղիկոսի գլխակարգե[ա]լ և տնատե[ա]լ ըս[տ] Լատինացւոց. նաև զհամաձայնու[թ]ի[ւն]/ հանուրց գրոց ա[ստուա]ծաշնչից իրերաց առընթեր կարգե[ա]լ տ[եառ]ն Ոսկանայ վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի/ երևանեցւոյ. և առաջնով տպագրութ[եամ]բ ի լոյս ածեալ:/ Իսկ այժմ նոյնն լաւագոյն թղթովք, ազնուագոյն պատկերօք,/ գեղեցկագոյն ծաղկագրօք, զգուշագոյն սրբագրութ[եամ]բ, և բազմօք/ ծախիւք՝ վերստին տպագրութ[եամ]բ ի լոյս ածեցեալ,/ Աշխատասիրութ[եամ]բ և ջանիւ Տ[եառ]ն Մխիթարայ Վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի Սեբաս-/տացւոյ՝ Աբբայ Հայր կոչեցելոյ։/ Ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ: Եւ ի յօգուտ մանկանց Եկեղեցւոյ։/ Յամի Տ[եառ]ն. 1733. և ի թուին Հայոց. ռճձբ: Յունիսի. 15։/ Ի Հայրապետութե[ան] տ[եառ]ն Աբրահամու Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ ՔԱՂԱՔԻ./ Ի Տպարանի Անտօնի Պօռթօլի։/ ՀՐԱՄԱՆԻ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ։/
10 չհ, 1280 (=1290) երկսյուն էջ, առաջաբանը միասյուն։ Էջակալությունը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայերեն բոլորագրերով և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 24,2x14,2 սմ։ Ա և Բ տիտղթ. զարդափակ, հրատ. վայրից առաջ՝ պատկեր։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 156 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։ Ա և Բ տիտղոսաթերթերը երկգույն տառերով՝ սև և կարմիր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (939-1031, 1046, 1047, 1205) լրացվել են Հիմնարար գիտական գրադարանի այլ օրինակից։
File size: 171 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
USA, Washington, Library of Congress
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/421
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library