close this section of the library 1734
View the document Գիրք աղօթից (1734)
View the document Գիրք Առակաց Սողոմոնի
View the document Գիրք վիճաբանութեան ընդդէմ երկաբնակաց
View the document Ժամագիրք (1734)
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 2, հտ. 1
View the document Ներբողեանք
View the document Պատմութիւն Երուսաղէմի (1734)
View the document Պատմութիւն Թովմայի Առաքելոյն
View the document Տաղարան (1734)