close this section of the library 1738
View the document Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
View the document Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1738)
View the document Ժամագիրք (1738)
View the document Տօմար (1738)