close this section of the library 1742
View the document Գիրք աղօթից (1742)
View the document Ժամագիրք (1742)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1742)
View the document Շարակնոց (1742)