close this section of the library 1743
View the document Գիրք մեկնութեան եօթն թղթոցն Կաթուղիկէից (1743)
View the document Համառօտութիւն գրքոյս Շնորհալւոյն Սարգսի
View the document Շարակնոց (1743)