close this section of the library 1746
View the document Երկիր Աւետեաց: Քարտեզ
View the document Հոգեշահ (1746)
View the document Յիսուս որդի:- Տաղասացութիւն (1746)
View the document Ոսկեփորիկ