close this section of the library 1747
View the document Գիրք աղօթից (1747)
View the document Գիրք աղօթից (1747, առանց տպարանի)
View the document Ժողովածու գիրք:- Ներբողեանք
View the document Քրիստոնէական ուսանելի։ Աշխարհաբար (1747)