close this section of the library 1749-1750
View the document Գիրք սիրոյ եւ խաղաղութեան
View the document Ճաշոց (1749-1750)
View the document Վկայութիւնք Հայրապետաց Յաղագս միոյ բնութեանն Քրիստոսի