Armenian Rare Books
Title: Ժամագիրք
Translated Title: Breviary
Publisher (standardized): տպ. Ստեֆանո Օրլանդոյի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Որլանտեան Ստեփաննոսի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1752
Notes: ԿԱՐԳԱՒՈ/ՐՈՒԹԻՒՆ/ Հասարակ[ա]ց աղօթից/Հայաստանեայց/ Եկեղեցւոյ:/ Արարեալ սրբոյն Սահա/կայ հայրապէտին, և մեսրօ/պայ վարդ[ա]պետին, գիւտայ/ և Յօհաննու մանդա-/կունւոյ:/ Տպեալ յամի Տ[եառ]ն 1752/ Եւ ի թուին հայոց. ռմա/ ի ՎԷՆԷՏԻԿ։ / Ի տպարանի Որլան/տեան Ստեփաննոսի։/ Գրքում բացակա են հետևյալ էջերը՝ 293, 294, 307, 308, նաև կա տպագրական վրիպակ՝ 325 էջի փոխարեն տպված է 324, 332-ի փոխարեն 352: Վերջից թերի է, կան պատռված էջեր:
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 9,8x5 սմ։
400(՞) գծափակ էջ։
File size: 42 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia