Armenian Rare Books
Author: Յակոբ Նալեան
Title: Զէն հոգեւոր: Ա մասը աշխարհաբար
Translated Title: Spiritual Armour
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննես Աստվածատրյանի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1757
Notes: ԳԻՐՔ/ Կոչեցեալ/ ԶԷՆ ՀՈԳԵՒՈՐ։/ Որ ունի զերիս մասունս: Առաջին մասն/ է լուծումն առարկութե[ան]ց հրէից և համա/ձայնութի[ւն] Աւետարանչաց։/ Երկ[րոր]դ մասն է Քրիստոնէական Վարդա/պետութի[ւն] տաճկավար։/ Եւ երր[որ]դ մասն է հաւաքումն չքնաղագոյն/ պատմութե[ան]ց եկեղեցականաց՝ թուրքի բա/ռիւ։/ Շարադրեալ ի Յակօբ Պատրիարքէ Կոս­/տանդնուպօլսոյ. որ և երբեմն Պատրիարք/ ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի։ Հարկաւոր ուսման ամենից/ մանկանց եկեղեցւոյ: Տպեցեալ Նորին Հրամանաւ ի նոյն վերո-/գրեցեալ Քաղաքի։/ ի Հայր[ա]պ[ե]տութե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի Գերա/գահ Աթոռոյ՝ Տեառն Իսահակայ երիցս ե/րանե[ա]լ սրբ[ա]զնակատար ամ[են]ից Հայոց Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի: Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի Տ[եառ]ն/ Թէոդորոսի առաքինազարդ Արք եպ[իս]կ[ոպո]սի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1757։ և Հայոց՝ ռբճզ։/ Յունիսի ժ։/
Շարվ. 16,7x11,7 սմ։
192, 424 (=616) զարդափակ էջ։
File size: 119 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1458-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia