close this section of the library 1760
View the document Արհեստ փրկութեան
View the document Գիրք աղօթից (1760)
View the document Կերակուր քահանայից
View the document Հաց նեղելոց
View the document Ճառ:- Աղօթք եւ ճառք
View the document Տօմար (1760)
View the document Քերականութիւն (1760)