Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Պոնա
Title: Կերակուր քահանայից։ Թարգմ.՝ Աստվածատուր Ջուղայեցու
Translated title: Catechetical instructions of priests
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտկ
Year of Publication: 1760
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԿԵՐԱԿՈՒՐ/ ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ,/ կ[ա]մ նախապատրաստութի[ւն] առ/ սրբազան սեղան բեմին։/ Հաւաքեալ ի գործոց կար/դինար Պօնայի։/ Եւ թարգմանեալ ի լատինէ/ ի հայ բարբառ, և տպեալ/ եղև արդեամբք յու/մեմնէ բանասիրէ:/ Ի փառս և ի գովեստ Մանկացե-/լոյն Յ[իսու]սի. և ի պատիւ Մօրն/ նորին Մարիամու./ Ի թուականիս մերոյ փրկչին,/ 1760. ի մարտի ամսոյ 24:/ Ի Հայրապետութե[ան]։ Տ[եառ]ն Սահակայ/ հայոց կաթուղիկոսի։/ ի ՎԷՆԷՏԿ։/ Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։/
XIV 147 (=161) զարդափակ էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 8.5x5.5 սմ։ Տիտղթ.՝ զարդափակ։ Էջախորագրերով։ 1 ներդիր պատկեր։ Վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 4,57 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/689
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library