Armenian Rare Books
Author: Յակոբ Շամախեցի
Title: Հաց նեղելոց
Translated Title: Food for the deprived
Publisher (standardized): Հովհաննես Աստվածատրյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Աստուածատուրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1760
Notes: ԳԻՐՔ ԱՂՕԹԻՑ:/ Որ կոչի Հաց նեղելոց։/ Շարադրեց[եա]լ ի Յակոբայ Արհի/ Եպ[իս]կ[ոպո]սէ Շամախեցւոյ. ի փառս/ մեծին Ա[ստուծո]յ՝ քաւչին մեղաւորաց և/ փրկչին նեղաւորաց։ Առ ի յագե­/ցումն քաղցեալ հոգւոց, և ի փրկու/թի[ւն] նեղսակիր մարմնոց։ Ի կալանա/ւորու[թ]ե[ան] իւրում, ի ռճղէ թուա­/կանիս հայոց։/ Եւ տըպեցեալ ի Հայր[ա]պ[ե]տութե[ան]ն/ Ա[ստուա]ծաիջի ս[ր]բ[ո]յ և մեծի Աթոռոյն/ Էջմիածնի՝ Տեառն Յակոբայ սըր/բազնակատար Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սին ամ[ենայն] հայոց՝/ շարահիւսողի գրքոյս։/ Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան]ն ս[ր]բ[ո]յ / Ե[րուսաղ]էմի/ և Կոտանդնուպօլսոյ՝ Տեառն/ Թէոդորոսի և Տեառն Յակոբայ/ Ճգնազգեաց և Ա[ստուա]ծաբան Վար/դապետացն: Յամի Տ[եառ]ն, 1760./ և հայոց՝ 1209։ Մայիսի եօթն։/ Ի Տպարանի Ա[ստուա]ծատուրի։/
Շարվ. 13,3x7,3 սմ։
512 զարդափակ էջ։
File size: 55 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia