Armenian Rare Books
Author: Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
Յովհան Ոսկեբերան
Title: Ճառ
Աղօթք եւ ճառք
Translated Title: Homily
Prayers and Homilies
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի
Year of Publication: 1760
Notes: ՏԵԱՌՆ/ԿԻՒՐՂԻ/ Ս[ր]բ[ո]յ Եպ[իս]կ[ոպո]սի Աղէքսանդ-/րու Ճառ վ[ա]ս[ն] ելման հոգւոյ/ և հանդերձեալ դատաստա­/նին Ք[րիստոս]ի։/ Անդրափոխեալ ի Յունականէն/ ի Հայ Բարբառ։/ Եւ տպեցեալ ի վեհափառ/ Հայր[ա]պ[ե]տ[ո]ւ[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի/ Տեառն Յակօբայ՝ ամ[ենայն] Հայոց/ Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի: Եւ ի Պ[ա]տր[իա]րգու[թ]ե[ան]/ ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի՝ Տ[եառ]ն Թէոդորոսի/ բարերջանիկ Վարդապետի։/ ի Կոստանդնուպօլիս Քաղաքի։/ Հրամանաւ նորին Սրբ[ա]զան/ Պ[ա]տր[իա]րգի Տեառն Յակօբայ/ Ա[ստուա]ծաբան Վարդ[ա]պ[ե]տի։ / ի թուին հայոց՝ 1209։ փետր. ժ:/
Շարվ. 13,3x7,5 սմ։
104 զարդափակ էջ։
File size: 13,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1997-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia