close this section of the library 1769
View the document Աւետարան (1769)
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1769)
View the document Ծաղկոցիկ