close this section of the library 1770
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1770)
View the document Սաղմոսարան (1770, Կ. Պոլիս)
View the document Սաղմոսարան (1770, Վենետիկ)
View the document Քերականութիւն (1770)