close this section of the library 1774
View the document Գիրք աղօթից: Հտ. 1 (1774)
View the document Ներբողինաց ճառից: Հտ. 2 (1774)
View the document Քերականութիւն (1774)