close this section of the library 1775
View the document Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
View the document Հանգամանք ուխտելոյ զչորս եկեղեցիս Հռովմայ
View the document Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
View the document Ճարտասանութիւն (1775)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
View the document Օրացոյց 1776