close this section of the library 1776
View the document Յորդորակ առ պաշտօնասիրութիւն սրբոյ աստուածածնի
View the document Նոր Կտակարան (1776)
View the document Սաղմոսարան (1776)