close this section of the library 1777
View the document Ժամագիրք (1777)
View the document Կարգ թաղման կարգաւորաց
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1777)
View the document Տաղարան փոքրիկ (1777)