close this section of the library 1779
View the document Գիրք աղօթից (1779)
View the document Ժամագիրք (1779)
View the document Խրատք յաղագս կրօնաւորական կատարելութեան
View the document Սաղմոսարան (1779)
View the document Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի