close this section of the library 1780
View the document Ակնոց աչաց սրտի: Աշխարհաբար
View the document Աղօթք (1780)
View the document Գաւազան կրկնազօր
View the document Դաւանութիւն հաւատոյ եկեղեցեաց Հայաստանեայց
View the document Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց
View the document Սաղմոսարան (1780)
View the document Սաղմոսարան (1780, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի)
View the document Սաղմոսարան (1780, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)