Armenian Rare Books
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Ներբող սրբոց հրեշտակապետաց
Translated Title: Panegyric on the Holy Archangels
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Հովհաննիսյանի
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1780
Notes: ՆԵՐԲՈՂ/ Ս[ր]բ[ո]ց Հրեշտակապետաց և ամ[ենայն]/երկնային զօրաց։/ ի Հայրապետու[թ]ե[ան] Ս[ր]բ[ո]յ Էջմիած/նի Տ[եա]ռն Դանիէլի Սրբազ/նակատար կաթուղիկոսի/ ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] ս[ուր]բ ե[րուսաղ]էմի/ Տ[եառ]ն թէոդորոսի գերզգօն/ վարդապետի։/ Հրամանաւ սրբազան Պատրի/արգի մեծի քաղաքիս՝ Տ[եա]ռն Յօհաննու ա[ստուա]ծաբան/ Վարդապետի։/ ի Մայրաքաղաքն Կոստանդնուպօլիս։/ յԱմի փրկագործ տնօրէնու[թ]ե[ան] մարդասէր/ փրկչին մերոյ, 1780. ի փետր./ ի Տպարանի Յօհաննիսեան Պօղոսի։/
Շարվ. 10,9x7,4 սմ։
79 էջ։
File size: 8,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1672-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia