Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յօհաննիսի եւ Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Մայրաքաղաքիս Կոստանդնուպօլսոյ
Year of Publication: 1780
Notes: Տիտղոսաթերթ՝ ՍԱՂՄՈՍ/ ԴԱՒԹԻ/ՈՐ ԵՒ ԿՈՉԻ/ՍԱՂՄՈՍԱՐԱՆ/ Տպագրեցե[ա]լ ի Հայրապետ[ո]ւ[թ]ե[ան] գե/րագահ աթ[ո]ռ[ո]յ սը[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի՝ Տ[եառ]ն/ Սիմէօնի գերերջանիկ սրբազան/ Կաթուղիկոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ի Պատրիարգութե[ան] Սրբոյ/ Աթոռոյն ե[րուսաղ]էմի Տ[եառ]ն Յովակիմայ/ ճգնազգեաց վարդապետի։/ Իսկ և վեհափառ հրամանաւ մեծի/ արքայանիստ մայրաքաղաքիս կոստան/դընուպօլսոյ Տեառն Զաքարիայ/ Ազգասէր և Ա[ստուա]ծաբան վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի/ և արք եպիսկոպոսի։/ ի թուին հայոց ռմիթ։ Փետրվարի ժ./ ի Տպարանի Յօհաննիսի և Պօղոսի։/
Թվայնացված օրինակում կան տպագրական վրիպակներ՝ էջ 238 էջի փոխարեն տպված է 138, 255 էջի փոխարեն տպված է 155, 109 էջի փոխարեն տպված է 119:
Գրքի պակաս 357-364 էջերը լրացվել են Մատենադարանի օրինակից:
398 էջ։
File size: 74,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia