Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Պետրոսեան Ստեփաննոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1780
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՍԱՂՄՈՍ/ԴԱՒԹԻ/ որ և կոչի/ Սաղմոսարան։/ Տպագրեցեալ ի հայ/ր[ա]պ[ե] տ[ութ]ե[ան] Տ[եառ]ն Սիմէօնի/ Սրբազան կաթուղիկո/սի ամ[ենայն] հայոց։/ Ի Կոստանդնուպօլիս./ յԱմի տ[եառ]ն 1780։/ ի Տպարանի Պետրոսեան/ Ստեփաննոսի։/
Տիտղթ. խորանի մեջ։
Շարվ. 11x6,5 սմ։
442, 2 չհ. էջ։
File size: 59,1 MB
Holdings: Netherlands, Amsterdam, University of Amsterdam
Year and Place of Digitization: 2016, University of Amsterdam
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the University of Amsterdam