close this section of the library 1782
View the document Ակն լուսատու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Գիրք աղօթից (1782)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1782)
View the document Մշտնջենաւոր պարզատօմար
View the document Պատմութիւն Երուսաղէմի (1782)
View the document Սաղմոսարան (1782)
View the document Տօնացոյց (1782)