close this section of the library 1783
View the document Ատենական վիճաբանութիւն:- Տաղարան
View the document Էյի էօլիւմէ հազըր օլմաքըլըղըն օէշկուլ օլմասը իչին
View the document Թուղթք
View the document Թուղթք Զչինաց
View the document Ժամագիրք (1783)
View the document Հիմն ստուգութեան: Մաս 1 (1783)
View the document Հիմն ստուգութեան: Մաս 2 (1783)
View the document Հիմն ստուգութեան: Մաս 3 (1783)
View the document Ճիհէննէմ աչըլմըշ: Հայատառ թուրքերեն
View the document Մտածական աղօթք քիթապը: Հայատառ թուրքերեն
View the document Սուրբ Խաչ Եօլուն Զիարէթի
View the document Տետրակ որ կոչի Նշաւակ