Armenian Rare Books
Author: Պրաման
Title: Տետրակ որ կոչի Նշաւակ
Publisher: տպ. Հակոբ Շահամիրյանի
Publisher (as it is on book): Յակօբ Շահամրեանց
Place: Մադրաս
Year of Publication: 1783
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՏԵՏՐԱԿ ՈՐ ԿՈՉԻ/ ՆՇԱՒԱԿ/ վասն կառավարելոյ ինչս Որբոց և առանց կտակ Ննջեցելոց/ ի Հայրապետութե[ա]ն Տեառն Սրբազան Ղուկասայ ամ[ենայն] Հայոց/ Կաթուղիկոսի ի վաղարշապատ։/ Ի Թագաւորութե[ա]ն Տեառն Երկրորդ Հերակլիոսի Բակրատոն/ ու ի Թիպղիս։/ Յամի տեառն փրկչին մերոյ Ք[րիստոս]ի,,, 1783:/ ի Թուականութեան Հայոց... 1232։/ ի Հնդիկս ի Մայրաքաղաքն Մատրաս։/ ի Տպարանի Յակօբայ Շահամրեանց Կոչեցելոյ/
80 զարդափակ էջ, 6-րդ էջը չտպագրված։ Քառածալ, առանց մամուլանիշերի։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 16.3X10.5 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ 1 գլխազարդ 7-րդ էջում, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը լրացվել են Հիմնարար գիտական գրադարանի այլ օրինակից։
File size: 8,28 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3237
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library