Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Յիսուսեան
Title: Ճիհէննէմ աչըլմըշ
Translated Title: Hell Opened
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Պասմա օլունտու Մխիթարլըլարըն
Place (standardized): Տրիեստ
Place (as it is on book): Թրեստ Շէհրինտէ
Year of Publication: 1783
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՃԻՀԷՆՆԷՄ/ ԱՉԸԼՄԸՇ։/ Պասմա օլունտու/ Մխիթարլըլարըն/ Քէրհանասընտա/ Թրեստ Շէհրինտէ/ Մեծաւորլարըն իզ-/նիիլէն։/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՃԻՀԷՆՆԷՄ/ ԱՉԸԼՄԸՇ։/ եանի,/ Մտածութի[ւն] ճիհէննէմին/ սիասէթլէրի իւզէրինէ.,/ Եափըշտը իզէթլի Պապա Յօհան­/նէստէն յ[իսու]սեան կարգընտան։/ Թարգմանել օլունտու թա-/լիան տիլտէն էրմէնեանա մա-/նէսինին անղլանըշընա կէօրէ/ Մխիթար պէօյիւք Աբբանըն/ աշակերտլէրինտէն. վէ էրմէ-/նինտէն թիւրք տիլինէ պիր ջեր­/մեռանդ արիֆտէն։/ Պասմա օլունտու Օրսօլա գա­/տընըն րէճասը վէ խարճը իլէ./ քի քէնտինէ, վէ քէնտի ճիւմլէ/ կէչինէն ագրապալէրին ճանլէրինէ/ ռահմէթ օլսուն։/ Թրեստ Շէհրինտէ./ Իսսա էֆէնտիմիզին 1783 սէ­/նէսինտէ./ : Հայատառ թուրքերեն։
Շարվ. 11,4x6 սմ։
22, 234 (=256) զարդափակ էջ։
File size: 22,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2372-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia