Armenian Rare Books
Author: Իգնատիոս Աստուծազգեաց
Title: Թուղթք
Publisher: տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1783
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԹՈՒՂԹՔ/ Ս[ր]բ[ո]յն Իգնատիոսի ա[ստուա]ծ/ազգեաց մ[ա]րտ[ի]ր[ո]սի ան-/տիոքայ Եպ[իսկոպո]սի։/ ի Վեհապ[ե]տու[թ]ե[ան] Տ[եառ]ն/ Ղուկասու Սրբազան/ Կաթուղիկոսի ամ[ենայն]/ Հայոց։/ Եւ ի Պ[ա]տրիարգ[ո]ւ[թ]ե[ան]/ Սրբոյն Սաղիմայ՝ Տ[եառ]ն/ Յովակիմայ Արհի/ Եպ[իսկոպո]սի։/ Տպեալ Հր[ա]մ[ա]ն[ա]ւ Տ[եառ]ն/ Զաքարիայ ազգա/սէր Պատրիարգի կոս/տանդնուպօլսոյ:/
159 զարդափակ էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ : Շարվ. չափը շրջանակով՝ 13X8 սմ. : Տիտղթ. սյունազարդ խորանի մեջ : Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր : Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 9,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3226
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library