close this section of the library 1786
View the document Աղօթք (1786)
View the document Աստուածաղերս (1786)
View the document Աւետարան Ճաշու
View the document Ափրիկէ։ Քարտեզ
View the document Եւրոպիա։ Քարտեզ
View the document Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 478 էջ)
View the document Ժամագիրք (1786, տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի, 608 էջ)
View the document Ժամագիրք (1786, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
View the document Խրատք բարւոք քաղաքավարութեան
View the document Մտածական աղօթք քիթապը։ Էնկիւրլիի տիրացու Եղիազարըն Թէրճիւմէսի
View the document Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
View the document Նոր այբբենարան (1786)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 3 (1786)
View the document Սաղմոսարան (1786, Կ. Պոլիս)
View the document Սաղմոսարան (1786, Վենետիկ)
View the document Վէմ գայթակղութեան
View the document Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 2 (1786)
View the document Տօմար (1786)
View the document Տօնացոյց: Երկրորդ հատոր (1786)
View the document Օրինակք բարեւագրաց (1786)