close this section of the library 1787
View the document Ամերիկա։ Քարտեզ
View the document Ասիա։ Քարտեզ
View the document Ատենաբանութիւն եւ ճառք
View the document Գործ համարողական արհեստին
View the document Զէն հոգեւոր (1787)
View the document Ժամագիրք (1787)
View the document Խորհրդատետր (1787)
View the document Ձեռնադրութեան գիրք (1787)
View the document Ճառ վասն Ծննդեան եւ Չարչարանաց Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Պատմութիւն Վարդանանց (1787)
View the document Պատմութիւնք յաղագս պատերազմին Հրէից ընդ Հռովմայեցիս
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1787)
View the document Սաղմոսարան (1787, Կ. Պոլիս)
View the document Սաղմոսարան (1787, Վաղարշապատ)
View the document Սաղմոսարան (1787, Տրիեստ)
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1787)
View the document Քաղաքավարութիւն