close this section of the library 1789
View the document Գիրք աղօթից (1789)
View the document Գործք առաքելոց (1789)
View the document Հմայիլ (1789)
View the document Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
View the document Նոր Կտակարան (1789)
View the document Շարակնոց (1789)
View the document Պատմութիւն Մարիանէ Կուսին
View the document Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
View the document Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1789)