close this section of the library 1791
View the document Աշխարհագրութիւն (1791)
View the document Աշխարհացոյց Օսմանեան տերութեան: Քարտեզ
View the document Էնկիւրիւլիի սուրբ Թէոդիտոն նահատակըն վէ եէտի կուսանքլարըն պատմութիւնու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Համառօտութիւն վարդապետութեան հաւատոյ եւ բարոյական աստուածաբանութեան
View the document Նեղուց Կոստանդնուպօլսոյ: Քարտեզ
View the document Ողբ Հայաստանեաց: Չափածո
View the document Սաղմոսարան (1791)
View the document Տաղարան փոքրիկ (1791)
View the document Տետրակ ներողութեանց
View the document Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1791)
View the document Քրիսթիյան թալիմի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1791)