close this section of the library 1792
View the document Աստուածաղերս (1792)
View the document Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի
View the document Դուռն ողորմութեան
View the document Երկրաչափութիւն (1792)
View the document Մաշտոց (1792)
View the document Յիսուս որդի (1792)
View the document Պատմութիւն պղնձէ քաղաքին (1792)
View the document Սաղմոսարան (1792)
View the document Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ
View the document Վիպասանութիւն զերկնային մարմնոց շարժմանէ: Բ մասը չափածո: Յունիսի 22
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց (1792)
View the document Ցուպ քահանայից
View the document Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն
View the document Օրացոյց (1792)
View the document Օրացոյց 1793
View the document Օրինակ հանդիսաւոր ծանուցման եւ ողբոյ (1792)